วันนี้ขอนำเสนอ คำศัพท์ที่เกี่ยวของกับรักเพศเดียวกัน สีน้ำเงินคือคำอธิบายของจขบ.เองจะไม่พล่ามยาวขอเริ่มที่คำว่า

Homosexuality/Homosexual/Homosexual Behavior:

John Boswell ให้ความหมายของ "Homosexuality" ว่า เป็นปรากฏการณ์ทางกามารมณ์ทั่วไปของคนเพศเดียวกัน คำนี้มีความหมายกว้างที่สุดคือ รวมปรากฏการณ์ทางเพศของคนเพศเดียวกันไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์นั้นจะเป็นผลมาจากความพึงพอใจอย่างรู้ตัว หรือจากความต้องการจากจิตใต้สำนึก หรือเกิดจากสถานการณ์จำเป็นก็ตาม ...ในนิยามของ Boswell คือไม่ว่าคุณจะระบุว่าตัวเองเป็นชายแท้ เกย์ กะเทย หรือไบฯ ก็ตาม ถ้าคุณประกอบกามกิจกับผู้ชายด้วยกัน ไม่ว่าจะ soft-core หรือ hard-core ก็ตาม สิ่งที่คุณทำก็ตกอยู่ในข่ายปรากฏการณ์ Homosexuality ทันที เช่น ชายแท้มีลูกมีเมีย แสดงหนังโป๊เกย์ ช่วงที่เขาแสดงอยู่ก็จัดว่า เป็นปรากฏการณ์ Homosexuality หรือกรณีสถานการณ์จำเป็นเช่นในคุก ก็จัดเป็น Homosexuality เช่นกัน

Paul Gebhard จาก Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction ให้ความหมายพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน (Homosexual Behavior) ไว้อย่างจำกัดว่า เป็นความสัมพันธ์ทางร่างกายของคนเพศเดียวกัน  

"Homosexual" จึงเป็นคำที่เน้นการมีกิจกรรมทางเพศร่วมกับคนเพศเดียวกันเท่านั้น ทำให้คนรักเพศเดียวกันบางกลุ่มเลือกใช้คำว่า "Homophile" แทน ซึ่งรากศัพท์มาจาก "Homo" ที่แปลว่า เหมือนกัน กับคำว่า "Philia" ซึ่งหมายถึงความรักและมิตรภาพมากกว่าความสัมพันธ์ทางเพศ ดังนั้น "Homophile" จึงหมายถึงบุคคลที่พัฒนารัก และความผูกพันทางอารมณ์ที่มีต่อคนที่มีเพศเดียวกับตนเอง กิจกรรมทางเพศเป็นเรื่องรอง

อย่างไรก็ตาม The Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality, and Health ให้ความหมาย Homosexuality ไว้ว่า เป็นความเสน่หาทั้งทางด้านเซ็กส์ และอารมณ์รัก (Romantic) ต่อคนที่มีเพศเดียวกัน

© Martin Ruetschi/Keystone/Corbis 

Gay:

เกย์ (Gay) เป็นคำศัพท์ที่ปัจจุบันใช้อธิบายถึงผู้ชายที่มีความเสน่หาต่อชายอื่นในเชิงกระตุ้นเร้าทางเพศและในเชิงรักใคร่ ในภาษาพูดเป็นคำกว้าง ๆ ใช้เรียกกลุ่ม GLBTQ ได้ทั้งหมด

John Boswell ให้ความหมายของ Gay ไว้ว่า เป็นคนที่มีความรสนิยมทางเพศโน้มเอียงไปหาคนเพศเดียวกันอย่างรู้ตัว โดยถือเป็นคาแรกเตอร์เฉพาะอย่างหนึ่ง คำนี้อาจเหมาหยาบ ๆ ไปถึงคนที่มีรสนิยมโน้มเอียงไปสู่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนั้น... เช่น ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์ แต่ชอบดูจังเลย Gay porn เนีี่่ย เป็นต้น

นักวิชาการบางคนได้อธิบายเพิ่มไว้ว่า การเป็นเกย์คือการเป็นอิสระจากคำถามในใจ