มารู้จัก Homophobia กันเถอะ

posted on 27 Apr 2008 13:55 by pisces in Gay, Social

โฮโมโฟเบีย (Homophobia) หมายถึงกลุ่มของทัศนคติและความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อเกย์
และเลสเบี้ยน ซึ่งได้แก่ ความอดทน (Tolerance) ความเกลียดชัง และความกลัว

โดยทั่วไปโฮโมโฟเบียจะพบในกลุ่มคนรักต่างเพศ แต่ก็พบในกลุ่มคนรักเพศเดียวกันด้วย
เรียกว่า โฮโมโฟเบียภายใน (Internalized Homophobia) เชื่อกันว่าเกิดจากทัศนคติเชิงลบ
ที่สังคมมีต่อเกย์ ส่งผลกระทบต่อภายในตัวเกย์เองด้วย กล่าวคือมีความรู้สึกเกลียดชังตัวเองลึก ๆ
เนื่องจากถูกหล่อหลอมเลี้ยงดูมาด้วยทัศนคติดังกล่าว

แม้จะมีนักจิตวิทยาบางส่วนพยายามเชื่อมโยงโฮโมโฟเบียเข้ากับความกลัวที่จะรักชอบเพศเดียวกัน ในตัวของบุคคลหนึ่งแล้ว ลักษณะโฮโมโฟเบียอาจจะเป็นผลมาจากบทบาทแบบตายตัวทางเพศ
ในครอบครัว (Stereotypical Gender-role) ซึ่งมีผู้ชายเป็นใหญ่ และผู้หญิงจะต้องอุทิศตัว
เพื่อสามีและลูก โดยเป็นความเชื่อฝังใจว่าบทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามครรลองของธรรมชาติ ผู้ที่ยึดติดอยู่กับบทบาทางเพศแบบตายตัวดังกล่าวย่อมรู้สึกว่า
ถูกคุกคามโดยการมีอยู่ของเกย์และเลสเบี้ยน เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้ บทบาททางเพศที่พวกเขาคิดว่าถูกต้องและเป็นธรรมชาติเกิดความสับสน หรืออาจกลัว
การสลับบทบาทดังกล่าว

โฮโมโฟเบียมักเกิดในผู้ชายที่ยึดถือบทบาททางเพศแบบตายตัว (คือชายเป็นใหญ่) และกลุ่มคนที่เคร่งครัดตามคัมภีร์ทางศาสนา งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า นักศึกษาที่เป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะรับทัศนคติเชิงลบต่อเกย์ได้ง่ายกว่านักศึกษา
หัวเสรีนิยม นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอีกแห่งทำการสำรวจพบว่า นักศึกษาชายมีทัศนคติ
แบบโฮโมโฟเบียมากกว่านักศึกษาหญิง สรุปง่าย ๆ ก็คือผู้ชายมีทัศนคติแบบโฮโมโฟเบีย
มากกว่าผู้หญิงเพราะว่ากลัวสูญเสียความเป็นใหญ่ในบทบาทครอบครัวและสังคม
ดังที่ศาสนาและระบบสังคมดั้งเดิมเคยเป็นมานั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีสมมติฐานที่ว่าชายรักต่างเพศเป็นโฮโมโฟเีบียมากก็เพราะความหวาดระแวงว่า
ตัวเองจะถูกกระตุ้นทางเพศ โดยเพศเดียวกันนั่นเอง เนื่องจากพบว่าชายรักต่างเพศมีทัศนคติ
เชิงลบต่อเกย์มากกว่าเลสเบี้ยน

Henry Adam และคณะ ได้นำกลุ่มชายรักต่างเพศที่มีลักษณะโฮโมโฟเบียมาทดลอง ด้วยการดูวีดีโอการมีเพศสัมพันธ์ (ก็น่าจะหนังโป๊นั่นแหละ) สามแบบคือ ชาย-หญิง หญิง-หญิง และชาย-ชาย โดยวัดความตื่นตัวทางเพศที่มีต่อวีดีโอดังกล่าว ด้วยวัดเส้นรอบวงของอวัยวะเพศ เพื่อดูการขยายตัวของอวัยวะเพศขณะดูหนังแบบต่าง ๆ ปรากฏว่า ชายที่มีลักษณะโฮโมโฟเบียหลายคนเลยทีเดียวที่ถูกกระตุ้นเร้าโดยภาพการร่วมเพศแบบชาย-ชาย (เครื่องมือวัดขนาดมันฟ้อง) อย่างไรก็ตามชายโฮโมโฟเบียเหล่านั้นกลับรายงานว่า ไม่ได้รู้สึกถูกเร้าจากภาพชาย-ชายร่วมเพศกันแต่อย่างใด พวกเขาให้คำอธิบายว่า พวกเขาไม่สามารถสั่งการการตอบสนองของร่างกายได้

นี่คือหน้าตาของเครื่องวัดเส้นรอบวงอวัยวะเพศ เรียกว่า penile plethysmograph มีชื่อเล่นว่า Peter Meter ปัจจุบันมีพัฒนาออกมาหลายรูปแบบ สนใจก็ลองไปค้นดูนะครับ


http://blog.wired.com/biotech/2007/01/todays_howto_sc.html

ปัญหาเรื่องโฮโมโฟเบียกับการทำร้ายเกย์และเลสเบี้ยนมีมานานนมแล้ว แต่เมื่อโรคเอดส์ระบาด ก็เหมือนการราดน้ำมันไปบนกองไฟ เพราะแรกเริ่มเดิมทีที่เชื้อไวรัสตัวนี้มาถึง มันเล่นงานชุมชนเกย์ก่อนเป็นอันดับแรก จึงเกิดความเชื่อในสังคมขึ้นมาว่า พระเจ้าส่งโรคร้ายลงมาลงโทษเกย์โทษฐานกระทำการที่เป็นบาปหนัก

การระบาดของโรคเอดส์นำมาซึ่งการทำร้ายร่างกายเกย์มากมาย อาจเป็นเพราะการระบาดช่วยสร้างข้ออ้างที่จะเล่นงานเกย์ได้อย่างดี คือเกย์เป็นตัวแพร่เชื้อโรค เป็นต้น

จากการสำรวจมหาวิทยาลัยในรัฐเพนซิลวาเนีย(นานแล้ว ๑๙๙๒)พบว่า ๗๗ % ของเกย์และเลสเบี้ยนถูกประนาม ด่าว่าด้วยคำพูด เกือบหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่าง ถูกไล่ตาม (อย่างกะหนังสยองขวัญ) เกือบ๒๐% ถูกทำร้ายร่างกาย T-T และคนทำร้ายส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนร่วมชั้นของตัวเองนั่นแหละ และเหยื่อส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความหรือรายงานต่อหน่วยงานที่รับผ